سوزان چیستی

سوزان چیستی

سوزان چیشتی مدیر عامل FINTECH Circle، اولین شبکه فرشته اروپا با تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های فین‌تک و بنیانگذار مؤسسه FINTECH Circle، پلتفرم پیشرو یادگیری فین‌تک است که کارگاه‌های نوآوری را برای مدیران سطح C و دوره‌های فین‌تک ارائه می‌دهد. او به بانک های پیشرو در مورد استراتژی نوآوری خود مشاوره می دهد.

کتاب های سوزان چیستی

کتاب پی تک