امیر صدری

امیر صدری

امیر صدری مترجم ایرانی متولد سال 1348 می باشد.

کتاب های امیر صدری

چگونه فوتبالیست شویم