سیدحسین بحرینی

سیدحسین بحرینی

حسین بحرینی متولد سال 1321، استاد بازنشسته پردیس هنر های زیبا / دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران می باشد. وی معاون پژوهشی پردیس هنرهای زیبا ۱۳۹۳←۱۳۹۶، عضو هیات امنای دانشکاه هنر ۱۳۹۳←۱۳۹۶ بوده است.

کتاب های سیدحسین بحرینی