جان فردریکسون

جان فردریکسون

جان فردریکسون نویسنده Co-Creating Change است (مه 2013)، اولین راهنمای رواندرمانی پویا فشرده کوتاه مدت که هم تئوری تلفیقی از تعارض و هم روش ارزیابی لحظه به لحظه برای هدایت مداخلات درمانی دارد.

کتاب های جان فردریکسون