مهدی سلطانی

مهدی سلطانی

مهدی سلطانی متولد سال 1343، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، مدیر مسول مجله انگلیسی زبان بهداشت آبزیان ایران، عضو قطب علمی بهداشت ماهیان کرم ابی دانشگاه شهید چمران
استاد وابسته می باشد. وی دارای P.H.D ، دانشگاه تاسمانیا ، بهداشت وبیماریهای آبزیان و دکتری عمومی ، تهران ، دامپزشکی است.

کتاب های مهدی سلطانی