حسینعلی ابراهیم زاده موسوی

حسینعلی ابراهیم زاده موسوی

حسینعلی ابراهیم زاده موسوی، استاد دانشکده دامپزشکی گروه بهداشت و بیماری های آبزیان، عضو کمیته تخصصی پزشکی و دامپزشکی انتشارات دانشگاه تهران و عضو کمیسیون تخصصی دامپزشکی هیات ممیزه می باشد.

کتاب های حسینعلی ابراهیم زاده موسوی