سید سعیدرضا منتظری

سید سعیدرضا منتظری

سیدسعیدرضا منتظری متولد سال 1362، استادیار پردیس فارابی / دانشکده الهیات / پردیس فارابی دانشگاه تهران است.

کتاب های سید سعیدرضا منتظری

دین مانویان


زندیق و زنادیق