اوئین مک لافین

اوئین مک لافین

 اوئین مک لافین نویسنده ایرلندی کودکان است. اولین کتاب تصویری او «آغوش» توسط گاردین به عنوان «کتاب سال» انتخاب شد و در فهرست نهایی جوایز کتاب سال CBI قرار گرفت و به بیش از 20 زبان ترجمه شده است.

کتاب های اوئین مک لافین

بغل