جان مک کارتی

جان مک کارتی

جان مک کارتی (John McCarthy) خواننده مطالعات شهری در دانشگاه هریوت وات انگلستان است.

کتاب های جان مک کارتی