جسیکا اسمارت گولین

جسیکا اسمارت گولین

دکتر جسیکا اسمارت گولین، (2002)، در دانشگاه زنان تگزاس، معاون پژوهشی دانشکده هنر و علوم در آن دانشگاه است. او به طور گسترده در مورد مردم نگاری نوشته است، از جمله مردم نگاری پراش (Routledge, 2018) و آتی Doing Ethnography (Guilford).

کتاب های جسیکا اسمارت گولین

نگارش مردم نگاری