محسن حسینخانی

محسن حسینخانی

محسن حسینخانی متولد ۱۳۶۷، شاعر ایرانی است. از مجموعه شعرهای او می‌توان به کودکی ام را پس بدهید، این عاشقانه های کوچک یک روز بزرگ می شوند، باران بعد رفتنت بند نمی آید، زمین گرفتگی و یورتمه در دشت دلتنگی اشاره کرد.

کتاب های محسن حسینخانی

کوه صدایم را پس نمی دهد


بهارنارنج


یورتمه در دشت دلتنگی