رایلی دانلپ

رایلی دانلپ

رایلی ای. دانلپ، استاد جامعه شناسی دانشگاه ایالتی اوکلاهاما، رئیس سابق کمیته تحقیقاتی انجمن بین المللی جامعه شناسی در مورد محیط و جامعه، و رئیس سابق بخش محیط زیست و فناوری انجمن جامعه شناسی آمریکا است. او ویراستار ارشد کتاب راهنمای جامعه شناسی محیطی و نظریه جامعه شناسی و محیط زیست، و عضو انجمن آمریکایی برای پیشرفت علم است.

کتاب های رایلی دانلپ

تعییرات اقلیمی و جامعه