زوئی پترسون

زوئی پترسون

زوئی پترسون (Zoë D. Peterson) دانشیار برنامه روانشناسی بالینی و مدیر برنامه تحقیق و آموزش تجاوز جنسی در دانشگاه میسوری-سنت لویی است. او همچنین محقق موسسه کینزی برای تحقیقات جنسی، جنسیت و تولید مثل در دانشگاه ایندیانا و روانشناس بالینی دارای مجوز در ایالت میسوری است. او به عنوان دستیار ویراستار مجله تحقیقات جنسی و به عنوان سردبیر مشاور آرشیو رفتار جنسی خدمت کرده است. تحقیقات او موضوعات مختلفی را در رابطه با تمایلات جنسی با تمرکز ویژه بر درک تجربیات جنسی ناخواسته و غیر توافقی پوشش می دهد. او همچنین با تأکید بر درمان نگرانی های جنسی و هویت جنسی، نظارت بالینی را برای دانشجویان دکترا ارائه می دهد. او در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی دروس جنسیت و جنسیت تدریس می کند.

کتاب های زوئی پترسون

دستنامه درمانگری جنسی