آبراهام ناسبوم

آبراهام ناسبوم

آبراهام ناسبوم (Abraham M. Nussbaum) چشم انداز استراتژیک، هدایت روزانه و نظارت اداری را برای برنامه های آموزش حرفه ای بهداشت دنور هلث، که سالانه بیش از 2000 یادگیرنده را آموزش می دهد، فراهم می کند. او مسئول سازمانی منتخب بهداشت دنور برای شورای اعتباربخشی برای تحصیلات تکمیلی پزشکی است.

کتاب های آبراهام ناسبوم