کیت کالینز

کیت کالینز

کیت کالینز دانلی (Kate Collins-Donnelly) متولد سال 1978، سال ها به عنوان درمانگر، روانشناس، جرم شناس و مشاور مدیریت خشم مستقر در بریتانیا کار کرده است.

کتاب های کیت کالینز