حسین سلیمانی

حسین سلیمانی

کتاب های حسین سلیمانی

مهارت سخن گفتن در جمع


مهارت های ارتباطی


تا در محله گم نشوی


پرورش مغز


مهندسی کاغذ و پاپ آپ


آشنایی با علم مهندسی


ساخت ربات