مرتضی ترخان

مرتضی ترخان

 دکتر مرتضی ترخان متولد سال 1345، دانشیار روانشناسی دانشگاه پیام نور رامسر می باشد.

کتاب های مرتضی ترخان

مقدمه ای بر روان شناسی دین