جنیفر فریمن

جنیفر فریمن

جنیفر فریمن (Jennifer B. Freeman) استادیار (تحقیق)، گروه روانپزشکی و رفتار انسانی، دانشکده پزشکی براون، روانشناس کارکنان، بیمارستان رود آیلند، بخش روانپزشکی کودک و خانواده و مدیر مشترک کلینیک تحقیقاتی اضطراب کودکان است. Abbe Marrs Garcia استادیار (پژوهش)، گروه روانپزشکی و رفتار انسانی، دانشکده پزشکی براون، روانشناس کارکنان، بیمارستان رود آیلند، بخش روانپزشکی کودک و خانواده است.

کتاب های جنیفر فریمن