اولاف وبر

اولاف وبر

اولاف وبر استاد دانشکده محیط زیست، سازمان و توسعه، دانشگاه واترلو است. علاوه بر این، وی سمت ریاست پژوهشی دانشگاه واترلو در امور مالی پایدار و عضو ارشد CIGI را دارد. علایق تحقیقاتی و آموزشی او به ارتباط بین بازیگران بخش مالی، مانند بانک ها و توسعه پایدار و پیوند بین پایداری و عملکرد مالی شرکت ها می پردازد. تمرکز تحقیقات او بر روی تأثیرات صنعت مالی بر توسعه پایدار، نقش مکانیسم‌های داوطلبانه و نظارتی برای پایدارتر شدن بخش مالی، بانکداری اجتماعی و سرمایه‌گذاری تأثیرگذار، اهمیت ریسک‌ها و فرصت‌های پایداری برای سرمایه‌گذاران و هوش مصنوعی است. ابزاری برای تجزیه و تحلیل عملکرد محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG).

کتاب های اولاف وبر

بانک های اجتماعی