سوبس باتاچاریا

سوبس باتاچاریا

پروفسور سوبس باتاچاریا (Subhes C. Bhattacharyya) مدیر موسسه انرژی و توسعه پایدار و هماهنگ کننده REF برای واحد ارزیابی 13 (معماری و محیط ساخته شده) برای REF2021 است.

کتاب های سوبس باتاچاریا

اقتصاد انرژی