جیمز ای بیکر

جیمز ای بیکر

جیمز ای بیکر (James A. Baker)، یکی از پیشروان آمریکا در زمینه آموزش شرکتی، برای سمینارهای آموزشی در سراسر جهان مورد تحسین ملی و بین المللی قرار گرفته است. او در حل تعارض، مذاکره و مدیریت خشم تخصص دارد.

کتاب های جیمز ای بیکر

فرزندپروری سازنده