ماری میچل

ماری میچل

مری ام میچل 9 کتاب نوشته است. ستون او «خانم رفتار» که در The Philadelphia Inquirer (جایی که دو بار در هفته به مدت ده سال اجرا می شد) سرچشمه گرفت، توسط King Features به صورت ملی پخش شد. سیاتل تایمز ستون خود را با عنوان «موضوع خوب» برای چندین سال اجرا کرد. او در حال حاضر ستونی در مورد آداب معاشرت مدرن برای رویترز می نویسد و اغلب در مجلات چاپ ملی به عنوان یک مرجع آداب معاشرت از او نقل قول می شود. او به عنوان یک مربی شرکتی برای مسائل مربوط به مدنیت و حرفه ای بودن بسیار مورد تقاضا است.

کتاب های ماری میچل

آداب معاشرت برای همه