کریستین نومان ویلمن

کریستین نومان ویلمن

 کریستین نومان ویلمن (Naumann-Villemin Christine) ابتدا یک گفتار درمانگر بود. برای بیماران کوچکش بود که شروع به اختراع داستان کرد. سپس برای فرزندانش، برای دوستان فرزندانش، برای پسرعموهای دوستان و حتی یک بار برای گربه اش نوشت... امروز کریستین معلم و کتابدار است. همینطوری که همیشه در محاصره کتاب و بچه است! او که اصالتا اهل لورن است، اما دارای شخصیت اندلسی است، در سال 1964 متولد شد، او دارای سه فرزند است.

کتاب های کریستین نومان ویلمن

تخت خواب مامان و بابا


نینا عصبانی است


توما از هیچ چیز نمی ترسد


وقتی آقا گرگه گرسنه می شود


کیمیاگر رابونیای


مسابقه ی حسادت


مامان خوکی


ملاقات دختر کوچولو وموش


گلوپس


چقدر حوصله ام سررفته


شاهزاده خانم شیک پوش


دوست صمیمی شاهزاده خانم


قرار ملاقات موش کوچولو


همشاگردی نینا


روز موسیقی


شاهزاده خانم بد غذا


یه تی پاگنده


روز استخر


کمی ادب بد نیست


پستانک نینا


یک برادر کوچولو برای نینا