مریم خسروی میرزائی

مریم خسروی میرزائی

 مریم خسروی‌میرزائی متولد سال 1353، نویسنده ایرانی است.

کتاب های مریم خسروی میرزائی

رفتار سازمانی