پیتر بروک

پیتر بروک

پیتر بورک دانشجوی کار، شغل و ایمان مردم است. او قویاً معتقد است که خداوند قصد ندارد اکثریت افراد شاغل از انجام کاری که بیشتر وقت آنها را اشغال می کند ناراضی باشند. ماموریت او به چالش کشیدن، آموزش و الهام بخشیدن به کارگران امروزی برای یافتن راهی بهتر برای کار و زندگی است - که از استعدادهای خدادادی آنها استفاده می کند، با هدف خداوند برای زندگی آنها سازگار است، از محیط کار امروز سرمایه گذاری می کند و به آنها از آرامش خدا حس می دهد.

کتاب های پیتر بروک

101 نکته برای زندگی بهتر