مایکل کروگمن

مایکل کروگمن

مایکل کروگمن مادام العمر دانش آموز و تمرین کننده روش های سنتی خوددرمانی بود و از سال 1984 معلم فلدنکرایز بود. او با تکیه بر تجربیات خود، سیستم Sounder Sleep™™ را در اواخر دهه 90 توسعه داد، مفهومی از پیشگیری و درمان برای افرادی که از این بیماری (بیخوابی) رنج می برند.

کتاب های مایکل کروگمن

بی خوابی و راه حل آن