جین کربی

جین کربی

جین کربی نویسنده و هنرمندی با سابقه همکاری با سازمان های فمینیستی و عدالت اجتماعی است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد در مطالعات توسعه بین‌المللی از دانشگاه دالاهو است.

کتاب های جین کربی

رژیم