مجتبی پردل

مجتبی پردل

کتاب های مجتبی پردل

فیلسوف ها و دیوانه ها


در جست و جوی زندگانی نیکو


الفبای ذهن آگاهی


وابی سابی


ایکیگای


متفکران بزرگ نشانه شناسی


زنون و لاکپشت


فروید برای قرن بیست و یکم


بابا و فلسفه


عشق معرفت


تکامل انسان


شماره صفر