جن تینچر

جن تینچر

جن تینچر یک برنامه نویس ارشد زبان شناسی عصبی و نویسنده برنده جایزه است. او تجربیات خود را گرفته و در کتاب های خود قرار داده و به مردم سراسر جهان کمک می کند. ممکن است برخی از مقالات او را در وب سایت او به نام "مغز خود را رام کنید!" خوانده باشید.

کتاب های جن تینچر

مغزتان را رام کنید