مهدی فتوحی

مهدی فتوحی

کتاب های مهدی فتوحی

گویا اسمش مارکنی بود


دم در خروجی


کلاه گیس


دو داستان


دزد و داستان های دیگر


خدای کهن