یاشار مجتهدزاده

یاشار مجتهدزاده

کتاب های یاشار مجتهدزاده

چرا پیر می شویم


روان شناسی پول


پادماده


از ذهن تا واقعیت


در تبیین جهان


مغز


فیزیک ذرات


آینده بشر


ماده تاریک و دایناسورها


شانس کوانتومی