منوچهر صانعی دره بیدی

منوچهر صانعی دره بیدی

دكتر منوچهر صانعی دره بيدی در سال ۱۳۲۵ در شهرستان فردين اصفهان به دنيا آمد.وي داراي مدرك دكتري رشته فلسفه از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۱ است. ايشان هم اكنون عضو هيئت علمي و استاد گروه فلسفه دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه شهيد بهشتی می باشد. (گروه: علوم انساني؛ رشته: فلسفه؛ گرايش: فلسفه)

کتاب های منوچهر صانعی دره بیدی

تاریخ زیبایی شناسی


به فهم درآوردن جهان انسانی


رشد عقل


دین درمحدوده عقل تنها


فلسفه فضیلت


درسهای فلسفه اخلاق


فلسفه حقوق


الجوهر النضید


شعر و تجربه


فرهنگ فلسفی


فلسفه دکارت


پیام نیچه


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد