منوچهر صانعی دره بیدی

منوچهر صانعی دره بیدی

دكتر منوچهر صانعی دره بيدی در سال ۱۳۲۵ در شهرستان فردين اصفهان به دنيا آمد.وي داراي مدرك دكتري رشته فلسفه از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۱ است. ايشان هم اكنون عضو هيئت علمي و استاد گروه فلسفه دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه شهيد بهشتی می باشد. (گروه: علوم انساني؛ رشته: فلسفه؛ گرايش: فلسفه)

کتاب های منوچهر صانعی دره بیدی

رشد عقل


دین درمحدوده عقل تنها


فلسفه حقوق


درسهای فلسفه اخلاق


فلسفه اخلاق و مبانی رفتار


فلسفه فضیلت


الجوهر النضید


شعر و تجربه


فریدریش شلایرماخر


فرهنگ فلسفی


فلسفه دکارت


پیام نیچه