منوچهر صانعی دره بیدی

منوچهر صانعی دره بیدی

دكتر منوچهر صانعی دره بيدی در سال ۱۳۲۵ در شهرستان فردين اصفهان به دنيا آمد.وي داراي مدرك دكتري رشته فلسفه از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۱ است. ايشان هم اكنون عضو هيئت علمي و استاد گروه فلسفه دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه شهيد بهشتی می باشد. (گروه: علوم انساني؛ رشته: فلسفه؛ گرايش: فلسفه)

کتاب های منوچهر صانعی دره بیدی

شعر و تجربه


به فهم درآوردن جهان انسانی


تاریخ زیبایی شناسی


مقدمه بر علوم انسانی


دین درمحدوده عقل تنها


فلسفه فضیلت


فلسفه حقوق


درسهای فلسفه اخلاق


پیام نیچه


فلسفه لایب نیتس


رشد عقل


فلسفه اخلاق و مبانی رفتار


الجوهر النضید


فرهنگ فلسفی


فلسفه دکارت


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد