محمدمهدی چرپادقانی

محمدمهدی چرپادقانی

محمدمهدی چرپادقانی (م بعد از ۱۰۵۲ق)، از منشیان دربار شاه عباس اول و شاه سلطان صفی بوده است.

کتاب های محمدمهدی چرپادقانی

بهجت افزا