یدالله منصوری

یدالله منصوری

یدالله منصوری متولد سال 1345، زبان‌شناس ایرانی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و مدرس دانشگاه شهید بهشتی است.

کتاب های یدالله منصوری