پیر برونو روفینی

پیر برونو روفینی

پیر برونو روفینی استاد اقتصاد در دانشگاه لو هاور (فرانسه) 1992 است.

کتاب های پیر برونو روفینی

علم و دیپلماسی