جورج بارکلی

جورج بارکلی

جورج برکلی یک فیلسوف انگلیسی-ایرلندی بود که دستاورد اصلی او پیشرفت نظریه ای بود که او نامید. «غیر ماتریالیسم» (که بعداً توسط دیگران به عنوان «ایدئالیسم ذهنی» شناخته شد). این نظریه وجود جوهر مادی را انکار می کند و در عوض ادعا می کند که اشیای آشنا مانند میز و صندلی تنها ایده هایی در ذهن ادراک کنندگان هستند و در نتیجه نمی توانند بدون درک وجود داشته باشند. برکلی همچنین به دلیل انتقاد از انتزاع، که پیش‌فرض مهمی در استدلال او برای غیر مادی‌گرایی است، شهرت دارد.

کتاب های جورج بارکلی

نظریه ای تازه در باب ابصار