فیلیپ براونل

فیلیپ براونل

فیلیپ براونل یک روانشناس بالینی، روان درمانگر گشتالت، نویسنده، ویراستار، مربی، مربی حرفه ای و محقق اصلی برای یک پروژه تحقیقاتی بین المللی که فرآیندهای یکپارچه معنوی در گشتالت درمانی را بررسی می کند.

کتاب های فیلیپ براونل

درمان با ارتباط