لیزا آر لاکوتا

لیزا آر لاکوتا

لیزا آر. لاتوکا، استاد آموزش عالی است، و همچنین عضو هیئت علمی در سیستم های یکپارچه و طراحی در دانشکده مهندسی است. او برنامه درسی، تدریس و یادگیری را در محیط‌های کالج و دانشگاه مطالعه می‌کند، با تمرکز ویژه بر چگونگی شرایط درسی، آموزشی و سازمانی. تحقیقات او اغلب بر زمینه های مهندسی و آموزش STEM و اغلب بر یادگیری در برنامه ها و تنظیمات بین رشته ای متمرکز است.

کتاب های لیزا آر لاکوتا