بریجت فلین واکر

بریجت فلین واکر

بریجت فلین واکر نویسنده آمریکایی دارای مدرک لیسانس جامعه شناسی، دانشگاه کالیفرنیا برکلی، 1984 و دکتری روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی حرفه ای کالیفرنیا-برکلی، 1991 است.

کتاب های بریجت فلین واکر