جهانگیر منصور

جهانگیر منصور

جهانگیر منصور متولد سال 1313، نویسنده و مترجم ایرانی می باشد.

کتاب های جهانگیر منصور

قوانین و مقررات ثبتی ۱۴۰۰


قانون مالیات های مستقیم 1401


قانون مجازات اسلامی 1401


قانون تجارت


قانون مدنی 1400


مجموعه قوانین و مقررات جزایی