جهانگیر منصور

جهانگیر منصور

جهانگیر منصور متولد سال 1313، نویسنده و مترجم ایرانی می باشد.

کتاب های جهانگیر منصور

قوانین و مقررات مواد مخدر 1399


قانون حمایت خانواده 1399


قوانین و مقررات استخدامی 1399


مجموعه قوانین و مقررات جزایی


مجموعه قوانین و مقررات حقوقی 1399


قوانین آئین دادرسی کیفری 1399


قوانین و مقررات ثبتی 1399


قانون مالیات های مستقیم 1399


قانون تجارت


قانون مدنی 99