نازیلا خلخالی

نازیلا خلخالی

نازیلا خلخالی مترجم، زبان‌شناس،‌ محقق در حوزه‌ی زبان فارسی، اسطوره‌شناسی،‌ ایران‌شناسی،‌ مدرس زبانهای فارسی، انگلیسی،‌فرانسه، ویراستار.

کتاب های نازیلا خلخالی

کتیبه های هخامنشی