هیروکو اویامادا

هیروکو اویامادا

«هیروکو اویامادا» نویسنده ای ژاپنی است. او جایزه «سینچو برای نویسندگان جدید»، جایزه «اودا ساکونوسوکه» و جایزه «آکوتاگاوا» را از آن خود کرده است.

کتاب های هیروکو اویامادا

کارخانه