ویلیام نیل

ویلیام نیل

ویلیام کالورت نکیل یک منطق‌دان انگلیسی بود که پیشتر برای کتابش به نام توسعه منطق در سال 1962 شناخته شد.

کتاب های ویلیام نیل

سیر منطق


سیر منطق