اندرو کلون

اندرو کلون

اندرو کلون، استاد مطالعات سینمایی دانشگاه آکسفورد است.

کتاب های اندرو کلون

زبان و سبک نقد فیلم