بروس واینستین

بروس واینستین

بروس واینستین یک اخلاق شناس آمریکایی است که در مورد اخلاق، شخصیت و رهبری برای آینده می نویسد.

کتاب های بروس واینستین

هوش اخلاقی