پیتر بوقوسیان

پیتر بوقوسیان

پیتر گرگوری بوقوسیان فیلسوف و مربی آمریکایی است. او که در بوستون به دنیا آمد، به مدت ده سال استادیار فلسفه در دانشگاه ایالتی پورتلند بود.

کتاب های پیتر بوقوسیان