موری پومرانس

موری پومرانس

موری پومرانس، نوینده، پژوهشگر و استاد مطالعات سینمایی کانادایی، متولد 1946 است.

کتاب های موری پومرانس

میکل آنجلو سرخ آنتونیونی آبی