منصور نصیری

منصور نصیری

منصور نصیری متولد ۱۳۵۲است.

کتاب های منصور نصیری

جستارهایی در الهیات اجتماعی