آلبرت فرانک کندریک

آلبرت فرانک کندریک

آلبرت فرانک کندریک (1872-1954)مورخ نساجی و نگهبان بخش نساجی، موزه ویکتوریا و آلبرت (V&A)، لندن، انگلستان بود. او از سال 1897 تا 1924 در موزه کار کرد. یکی از مسئولیت های او سازماندهی مجدد بخش نساجی بود در حالی که موزه در اوایل دهه 1900 به دلیل نوسازی بسته شد (موزه در سال 1909 دوباره افتتاح شد).

کتاب های آلبرت فرانک کندریک