سینا خادمی

سینا خادمی

سینا خادمی مترجم ایرانی متولد سال 1372 می باشد.

کتاب های سینا خادمی

اهمیت مانیفست کمونیست